POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo 

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i uporządkowanie dotychczas istniejących reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. RODO przyznaje osobom fizycznym nowe uprawnienia w zakresie ochrony ich danych osobowych, zaś ta okoliczność generuje nowe obowiązki po stronie administratorów danych, jak i pozostałych podmiotów przetwarzających dane osobowe. Z powyższych względów oraz na podstawie art. 13 lub 14 pkt. 1 i 2 RODO przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma ATOM Ewelina Kumor z siedzibą w Kielcach, ul. Ignacego Paderewskiego 19/25, 25-017 Kielce.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

 • listownie: na adres podany wyżej,
 • za pośrednictwem maila na adres: kontakt@atomsklep.pl
 • telefonicznie pod numerem: 508 824 124

 

Kategorie osób, ich danych oraz cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej Administratora
w kategoriach:

 • klienci sprzedaży bezpośredniej i sklepu internetowego,
 • kontrahenci tj. dostawcy towarów i usług,
 • kandydaci do zatrudnienia.

 

Administrator gromadzi i przetwarza dane w kategoriach: imię, nazwisko, nazwa, dane adresowe, teleinformatyczne dane kontaktowe, dane rejestrowe. Informacje te pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą.

Dane klientów są przetwarzane w celu prowadzenia sprzedaży bezpośredniej lub za pośrednictwem sklepu internetowego, realizacji złożonych zamówień lub wykonywania skanów czy kserokopii dostarczonych przez nich dokumentów. Dokonywania wszelkich czynności związanych z rozliczaniem sprzedaży lub zamówionych usług.

Dane kontrahentów są przetwarzane w celu składania zamówień, zakupu towarów i usług i ich rozliczania przez Administratora na podstawie otrzymanych dokumentów.

Dane kandydatów na pracowników są przetwarzane w celu realizacji aktualnych i przyszłych rekrutacji do pracy w naszej firmie.

 

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych wynika z:

Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.:

 • 6 pkt 1 lit. a – na podstawie wyrażonej zgody w przypadku gdy nie zostaną zawarte umowy, złożone zamówienia na realizację dostawy towarów czy usług. Lub w przypadku gdy Administrator będzie przekazywał informację handlowe za pośrednictwem wszelkich elektronicznych środków komunikacji, bądź przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji.
 • 6 pkt 1 lit. b – niezbędne do wykonania umowy, zamówień lub ich zawarcia.
 • 6 pkt 1 lit. c w przypadkach gdy to przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania innych obowiązujących aktów prawnych a w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, prawa telekomunikacyjnego, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa pracy czy kodeksu cywilnego.

 

Dostęp do danych osobowych.

Do państwa danych mają dostęp pracownicy, którzy zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych, podpisali oświadczenia o zachowaniu poufności oraz posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z wykonywanych obowiązków. Mogą być również udostępnione wyłącznie podmioty upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Wykorzystywanie plików cookies.

W serwisie internetowym Targów Kielce stosujemy pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych oraz dopasowania treści reklamowych przez Targi Kielce oraz zaufanych partnerów biznesowych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookie to dane informatyczne (np. pliki tekstowe), które zapisywane są na urządzeniu użytkownika, czyli tablecie, telefonie czy komputerze. Mogą one zawierać nazwę domeny naszego serwisu, czas przechowywania i inne informacje. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osób.

Przeglądarka internetowa, automatycznie przekazuje do naszego serwisu internetowego niektóre anonimowe dane, takie jak adres IP urządzenia, wersję przeglądarki i inne. Anonimowe dane gromadzone w ten sposób ułatwiają Państwu korzystanie z naszego serwisu, a nam dostarczają informacji dotyczących aktywności jego użytkowników.

Pliki cookie mają na celu:

 • zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszego serwisu internetowego (ciasteczka Google Analytics),
 • zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby wyświetlane treści były czytelne
 • podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.

Administrator wykorzystuje  ciasteczka również do celów reklamowych. Zapamiętane zachowania użytkownika w serwisie umożliwią dostosowanie reklamy naszych produktów do Państwa zainteresowań (ciasteczka Google AdWords). Przeglądając nasz serwis wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie przez Administratora. Jeśli pliki te nie mają być zapisywane należy zmienić ustawienia przeglądarki na Państwa urządzeniach a potrzebne informacje można znaleźć w funkcjach pomocy przeglądarki.

 

Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie realizacji umów, zamówień a po ich zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności  wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody dane będą przechowywane do czasu jej wycofania bądź ustania przyczyny, dla której zgoda została wyrażona.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych: prawo do uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:
  • informacji o celach przetwarzania danych osobowych,
  • informacji o kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
  • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
  • informacji o możliwości skorzystania właściciela danych z praw w zakresie ochrony tych danych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw,
  • informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub do uzupełnienia niekompletnych danych,
 • żądania usunięcia danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,
 • właściciel cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
  • gdy ich właściciel kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez Administratora prawidłowości tych danych,
  • gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a właściciel sprzeciwił się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
  • gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one właścicielowi potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane osobowe, wyłącznie za zgodą ich właściciela lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które może być wniesione w dowolnym momencie z przyczyn związanych z szczególną sytuacją ich właściciela, wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych. Administrator nie może w dalszym ciągu przetwarzać tych danych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności ich właściciela lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Właściciel ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
  • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której właściciel tych danych jest stroną lub są one potrzebne do podjęcia działań przed zawarciem umowy z Administratorem danych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • przenoszenia danych, to jest otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych Administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu Administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez właściciela dane, które spełniają łącznie następujące warunki:
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych,
  • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  • wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy właściciel uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Są Państwo uprawnieni do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

 • pisemnie na adres:

ATOM Ewelina Kumor

 1. Ignacego Paderewskiego 19/25
  25-017 Kielce
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 508 824 124;
 • drogą elektroniczną na adres: kontakt@atomsklep.pl

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla realizacji określonych wyżej celów jest obowiązkowe, ich nie podanie uniemożliwi realizację zadań wyznaczonych przez cel przetwarzania.
W pozostałym zakresie jest dobrowolne. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). W przypadku zmiany celu przetwarzania Administrator przekaże Państwu odpowiednią informację.